Nhận tiền hoàn lại 10%
Lên đến $2,000

Chương trình này hoạt động thế nào ?

Khi bạn mở tài khoản STP hoặc ECN với Vantage , bạn sẽ nhận khuyến mãi lên đến 10% tổng tiền nạp. Và mỗi khi bạn giao dịch FX, Vàng, Bạc và Dầu , khoản khuyến mãi này sẽ được chuyển thành tiền mặt trực tiếp vào tài khoản MT4.

“Trade More Return More 2021” Terms and Conditions”
Khuyến mãi "Giao Dịch Càng Nhiều Nhận Thưởng Càng Nhiều Năm 2021" Điều khoản và điều kiện

Deposit Period: 1 October - 31 December 2021
Trading Period: 1 October - 31 March 2022
Thời Gian Nạp Tiền: Từ Ngày 01 tháng 10 Năm 2021 đến 31 Tháng 12 Năm 2021
Thời Gian Giao Dịch: Từ Ngày 01 tháng 10 Năm 2021 đến 31 Tháng 03 Năm 2022

"Trade More Return More 2021" is offered by Vantage International Group Limited (Herein “the Company” or “Vantage”) to the Company’s clients.
“Giao Dịch Càng Nhiều Nhận Thưởng Càng Nhiều năm 2021” được cung cấp bởi Vantage International Group Limited cho các khách hàng của Công ty.

1.This offer is eligible on valid STP and ECN accounts provided by Vantage.
Khuyến mãi này được áp dụng trên các tài khoản STP và ECN hợp lệ.

2.This offer is eligible to accounts that are denominated in US Dollar (USD) and HK Dollar (HKD) only.
Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 2 loại tài khoản giao dịch tiền tệ USD và HKD.

3.Vantage will offer this to new and existing clients who resides in countries/regions listed below:
Vantage đưa ra khuyến mãi này dành cho khách hàng mới và khách hàng đã có tài khoản ở các nước/khu vực được liệt kê dưới đây:

Nước/Khu Vực được tham gia Đài Loan, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Singapore và Myanmar.

4.By participating in this promotion, clients acknowledge that they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and Vantage Terms and Conditions.
Khi tham gia chương trình khuyến mãi này, khách hàng phải xác nhận rằng đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi mọi Điều khoản và Điều kiện từ Vantage.

5.To participate this offer, clients must:
Để tham gia chương trình này, khách hàng phải:

 1. 1) Deposit fund into his/her live account during the promotion period Opt-in to be part of this promotion by expressly confirming his or her decision by submitting the opt-in form on https://vn.vantagefx.com/trademorereturnmore2021/
  Nạp tiền vào tài khoản trong thời gian khuyến mãi Cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký tham gia qua mẫu đơn trong đường link sau đây https://vn.vantagefx.com/trademorereturnmore2021/
 2. 2) Clients who successfully complete and submit the Opt-in form will be contacted by their account manager to confirm their participation and eligibility.
  Khách hàng khi hoàn thành đăng ký tham gia sẽ được quản lý tài khoản liên hệ để xác nhận.

6.The trading credit is 10% of your deposit amount. The credit amount will be credited to your account within 48 business hours after the deposit is received and verified by our team.
Phần thưởng 10% tổng nạp sẽ được thêm vào mục Credit trong tài khoản trong vòng 48h sau khi chúng tôi nhận được tiền nạp của bạn.

7.The trading credit is capped at a maximum of 2,000 USD from this offer per client account. If your account is denominated in HKD, the maximum trading credit you will receive is 16,000 HKD.
Mức thưởng tối đa của khuyến mãi này cho mỗi khách hàng sẽ là $2000. Nếu đồng tiền cơ sở trong tài khoản của bạn là HKD thì mức thưởng tối đa sẽ là 16,000 HKD.

8.Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
Tiền chuyển nội bộ, tiền thưởng cho đối tác hay hoa hồng không được xem là khoản nạp mới và sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

9.Credit amounts cannot be withdrawn, transferred to any other person, transferred to another account held by the same client, or exchanged for other financial services or benefits provided by Vantage.
Khoản tiền thưởng trong mục Credit sẽ không thể rút, chuyển qua lại giữa các tài khoản hay dùng để sử dụng để trả cho các dịch vụ cung cấp bởi Vantage.

10.Credit amounts cannot be used as a trading margin and trading on credit is not allowed in this promotion.
Tiền thưởng trong mục Credit sẽ không thể dùng để ký quỹ hoặc tham gia giao dịch trong chương trình khuyến mãi này.

11.Your credits will be converted to balance based on the rules listed below:
Phần thưởng trong Credit sẽ được chuyển thành tiền mặt vào tài khoản theo công thức liệt kê bên dưới:

 1. a.For every 1 standard lot that is traded on your trading account, Vantage will convert 2 USD Credit in your FX account to 2 USD of real balance in your Account. If your account is denominated in HKD, Vantage will convert 16 HKD Credit in your FX account to 16 HKD of real balance in your Account for every 1 standard lot you trade.
  Với mỗi lot bạn giao dịch, Vantage sẽ chuyển $2 từ mục Credit thành tiền mặt vào tài khoản MT4. Nếu tài khoản của bạn sử dụng đồng HKD, Vantage sẽ chuyển Credit thành 16HKD cho mỗi lot bạn giao dịch.
 2. b.Your trading credit is adjusted as you earn rebate (up to the same amount of rebate). For example, if you earn $10 USD dollars in rebate, we will reduce your trading credit by 10 USD.
  Số tiền còn lại trong mục Credit sẽ giảm tương ứng với sồ tiền mặt bạn nhận được từ khuyến mãi này. Ví dụ: Nếu bạn nhận được $10 tiền thưởng thì mục Credit sẽ giảm tương ứng $10.

12.Daily calculation of lots is made at 00:50 MT4 server time and is calculated to end of day. The trading credit will convert as a cash deposit into the client’s existing trading account automatically daily.
Số lot giao dịch sẽ được tính hàng ngày vào lúc 00:50 giờ máy chủ trên MT4. Khoản thưởng sẽ được chuyển từ Credit vào tài khoản giao dịch một cách tự động mỗi ngày.

13.Only closed transaction in FX, Gold, Oil and Sliver products will be counted towards this offer.
Chỉ những giao dịch đã đóng đối với các sản phẩm FX, Vàng, Dầu và Bạc mới được tính vào khuyến mãi này.

14.You may withdraw your profit and original deposit at any time – however, if you opt to withdraw your original deposit, your trading credit will also be removed from your account accordingly. If part of your original deposit is withdrawn, your trading bonus will be removed on a pro-rata basis, therefore a partial trading credit removal will take place.
Bạn có thể rút phần lợi nhuận và tiền nạp gốc bất cứ lúc nào, tuy nhiên phần thưởng trong mục Credit cũng sẽ giảm tương ứng với phần tiền nạp gốc mà bạn rút ra. Nghĩa là, nếu bạn rút 1 phần số tiền nạp gốc, thì lượng tiền thưởng trong phần Credit cũng sẽ giảm tương ứng theo tỉ lệ phần trăm.

15.If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
Nếu vốn trong tài khoản của bạn nhỏ hơn tín dụng giao dịch thì khoản tín dụng còn lại có thể được rút theo quyết định của chúng tôi, do đó có thể sẽ phải buộc dừng tất cả các lệnh đang mở trên tài khoản của bạn.

16.This promotion commenced on 1st October 2021, any trading activity before this date will not qualify for this promotion unless specifically authorised by Vantage.
Chương trình khuyến mãi này bắt đầu vào [ngày 1 tháng 10 năm 2021]. Bất kỳ hoạt động giao dịch nào trước ngày này sẽ không được tính trừ khi nhận được sự cho phép riêng từ Vantage.

17.Vantage will remove any unconverted trading credit bonus from this promotion after this offer’s trading period ends without any further notice.Vantage This program can be retracted at any time of Vantage’s choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
Vantage sẽ xóa phần còn lại trong mục Credit sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc mà không cần thông báo trước. Ưu đãi này có thể được rút lại bất cứ lúc nào và việc trao giải đến tài khoản đủ điều kiện là tùy thuộc vào quyết định của Vantage.

18.Irrespective of the number of trading accounts that a Client may hold with Vantage, the Promotion is applicable for one Account only.
Bất kể số lượng tài khoản giao dịch mà Khách hàng có thể mở với Vantage, Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho một Tài khoản đăng ký.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Điều khoản chung

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
Các điều kiện sau đây áp dụng cho tất cả các ưu đãi, trừ khi có quy định rõ ràng khác:

 • Only one account per one person to apply for this promotion.
  Chỉ một tài khoản/khách hàng được áp dụng khuyến mãi này.
 • Cryptocurrency, Skrill, and Neteller payment methods are not available for this promotion.
  Các phương thức thanh toán bằng tiền điện tử, Skrill và Neteller không áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.
 • This offer cannot be applied with Trade More Get More. The applicant must choose one of these. If Trade More Return More's applicants want to apply for Trade More Get More, any remaining credit bonus granted from Trade More Return More will be reset to be zero before starting to join the other promotions.
  Ưu đãi này không áp dụng “Giao Dịch Càng Nhiều Nhận Thưởng Càng Nhiều” mùa 3. Người nộp đơn phải chọn một trong hai. Nếu ứng viên của Mùa 2 muốn đăng ký tiếp mùa 3, bất kỳ phần thưởng Credit còn lại nào được cấp trước đó sẽ được đặt lại bằng 0 trước khi bắt đầu tham gia các chương trình khuyến mãi này.
 • All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
  Tất cả các ưu đãi Vantage chỉ có sẵn theo luật hiện hành.
 • Vantage offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
  Các ưu đãi Vantage không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi rủi ro cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng họ.
 • Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  Khách hàng cần đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách phù hợp với mức độ thoải mái trong giao dịch của họ.
 • New Accounts are subject to approval as per Vantage’s account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with Vantage.
  Tài khoản mới có thể được phê duyệt theo thủ tục mở tài khoản của Vantage. Các cá nhân đăng ký tài khoản phải kiểm tra luật địa phương và các quy định trước khi đăng ký tài khoản với Vantage.
 • Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
  Vantage có quyền lựa chọn bất kỳ ứng dụng hoặc chỉ dẫn nào tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần phải cung cấp bất kỳ biện pháp minh họa hoặc giải thích lý do cho công việc này.
 • VANTAGE reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its offers or promotions if:
  a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit);
  b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, VANTAGE shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.
  Vantage theo quyết định riêng của mình có thể loại trừ/hủy bỏ sự tham gia của khách hàng vào chương trình khuyến mãi nếu:
  a) Churning (mở và đóng giao dịch Margin FX hoặc CFD chỉ vì mục đích kiếm lợi);
  b) khách hàng bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận với khách hàng hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp có hành vi sai trái hoặc vi phạm đó, Vantage sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ số tiền thưởng nào từ tài khoản giao dịch.
 • Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  Vantage bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang chủ của Vantage. Bạn nên cập nhật các Điều khoản này thường xuyên bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ Vantage. Vantage có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào.
 • Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  Vantage có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoặc ngừng bất kỳ chương trình khuyến mãi.
 • All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless explicitly stated otherwise.
  Tất cả các chương trình khuyến mãi Vantage chỉ áp dụng cho các tài khoản tiêu chuẩn Vantage trừ khi có quy định rõ ràng khác.
 • Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
  Vantage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào có thể bị ảnh hưởng liên quan đến lời đề nghị này và theo luật pháo có thể không loại trừ bởi các Điều khoản này.
 • If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang ngôn ngữ khác Tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên khi có mâu thuẫn.
 • The provider of this offer is Vantage International Group Limited (Reg. No. 700271).
  Nhà cung cấp dịch vụ này là Vantage International Group Limited (Reg. No. 700271).

MỞ TÀI KHOẢN NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG

 • Đăng kí

  Chọn loại tài khoản và hoàn thành đăng kí của bạn.

 • Nạp rút

  Nạp và rút tiền từ tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp rút đa dạng.

 • Giao dịch

  Tiếp cận hơn 300+ CFD công cụ giao dịch với tất cả các loại tài sản trên MT4/MT5.

Thật đơn giản để mở tài khoản giao dịch ngoại hối và CFD.
Chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch!
MỞ TÀI KHOẢN THẬT